Ordensregler

Kommunikation pr. e-mail til medlemmer

Vi er ved at opbygge et kartotek over medlemmer, som ønsker materiale – herunder indkaldelse til generalforsamling, referater, nyheder m.v. – pr. mail. Hvis du hører til den kategori, bedes du sørge for, at foreningen er i besiddelse af din gyldige og fungerende mail-adresse. Det gøres ved at sende navn og adresse via linket "Kontakt" nederst. Husk at give foreningen besked, hvis du ændrer mail-adresse.

 Offentlige veje og fortove

På de offentlige veje og fortove varetager kommunen vedligeholdelsen. Snerydning på fortove samt vedligeholdelse og snerydning af stikveje påhviler den enkelte grundejer, som kan drages til ansvar, hvis der sker skade som følge af manglende pligtopfyldelse.

Private veje og stier

Medlemmerne betaler bidrag til foreningen, som foranlediger, at aftaler med tredjemand om vedligeholdelse og snerydning bliver indgået. Opgaven overdrages til tredjepart, men ansvaret påhviler stadig den enkelte grundejer.

Hegn

Hegn mod vej og sti skal være levende hegn. Om hegn i naboskel skal være levende eller fast aftales naboerne imellem.

I ganske få tilfælde har kommunen givet dispensation til fast hegn ud mod sti. Dispensationen gælder kun for den/de nuværende ejer/e – og kun for det eksisterende hegn. Ved ejerskifte eller fjernelse af eksisterende hegn skal bestemmelserne om, at hegn mod vej og sti skal være levende, være gældende.

Beskæring

Der er pligt til at beskære træer, hæk og rabatter således at vej, fortov eller sti kan bruges i sin fulde bredde. Det er den enkelte grundejers ansvar at sikre den nødvendige beskæring. Kommunen kan efter varsel til grundejeren iværksætte beskæring m.m. for grundejerens regning.

 

Støjgener

Foreningen henstiller til at brug af støjende maskiner sker under hensyntagen til naboerne. Undgå så vidt muligt at bruge motorplæneklipper m.m. på hverdage efter kl. 19.30, og på lørdage samt søn- og helligdage før kl. 10.00 og efter kl. 16.00.